Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der Abkürzungen antiker Autoren und Werktitel/L

Aus Jewiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Abk. Autor Autor Edition
  Abk. Werk Werktitel Deutscher Titel
Lact. Lactantius  
  epit. epitome Auszug (aus den divinae institutiones)
  fal. rel. (inst. I) de falsa religione  
  fal. sap. (inst. III) de falsa sapientia  
  inst. divinae institutiones Göttliche Unterweisungen / Lehrbuch der Religion
  ira de ira dei Vom Zorne Gottes
  iust. (inst. V) de iustitia  
  mort. pers. de mortibus persecutorum Von den Todesarten der Verfolger
  opif. de opificio dei Vom Schöpfungswerk Gottes
  orig. err. (inst. II) de origine erroris  
  Phoen. carmen de ave Phoenice  
  ver. cult. (inst. VI) de vero cultu  
  ver. sap. (inst. IV) de vera sapientia et religione  
  vit. (inst. VII) de vita beata  
Lament Klagelieder Jeremias (Lamentationes)  
Laus Pis. Laus Pisonis  
Lc Evangelium nach Lukas  
Laod Laodizäerbrief  
Leo M. Leo der Große (Leo Magnus)  
  epist. epistulae Briefe
  serm. sermones Predigten
LeqT Lekach tov (Midraschsammlung des Tobia ben Elieser) Salomon Buber (Hg.): Lekach-Tob (Pesikta Sutarta). Ein agadischer Commentar zum ersten und zweiten Buche Mosis. Wilna 1880, Nachdruck / J. M. Padwa (Hg.): Midrash Leqah Tov … al Hamisha Humshe Tora (Wajjiqra, Bemidbar, Devarim). Wilna 1880, Nachdruck
Leukipp. Leukipp  
Lev Levitikus  
Lex Irnit. Lex Irnitana (Flavisches Stadtrecht von Irni)  
Lex Malac. Lex municipii Malacitani (Stadtrecht von Málaga)  
Lex Rubr. Lex Rubria de Gallia cisalpina (Tafel von Veleia)  
Lex Salp. Lex municipii Salpensiani (Flavisches Stadtrecht von Salpensa)  
Lex Urson. Lex coloniae Iuliae Genetivae Ursonensis (Stadtrecht von Urso)  
Lex Visig. Leges Visigothorum (Gesetze der Westgoten)  
Lex XII tab. Zwölftafelgesetze (Leges duodecim tabularum)  
Lexicogr. Gr. Lexicographi Graeci Erich Bethe (Leipzig 1900-39)
Lib. Libanios  
  arg. D. argumenta orationum Demosthenicarum
Ὑποθέσεις τῶν λόγων Δηµοσθένους(Hypothéseis tôn lógōn Dēmosthénous)
 
  char. epist. characteres epistolici
Ἐπιστολιµαῖοι χαρακτῆρες(Epistolimaîoi charaktêres)
 
  chr. chriae  
  comp. comparationes  
  conf. confirmationes  
  decl.
(Melet.)
declamationes
Μελέται(Melétai)
 
  def. leg. defensio legis  
  descr. descriptiones  
  enc. encomia  
  epist. epistulae
Ἐπιστολαί(Epistolaí)
Briefe
  eth. Ethopoeiae  
  fab. fabulae  
  loc. loci communes  
  narr. narrationes  
  or.
(log.)
orationes
Λόγοι(Lógoi)
 
  progymn. praeexercitationes
Προγυµνάσµατα(Progymnásmata)
 
  ref. refutationes  
  sent. sententiae  
  thes. theses  
  vit. vituperationes  
Lib. pontif. Liber Pontificalis Louis Duchesne (Paris 1886ff); hrsg. Theodor Mommsen (Berlin 1898)
Liber. Liberatus von Karthago  
  brev. Breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum Kurze Darstellung der Häresien der Nestorianer und Eutychianer
Liv. Titus Livius  
    ab urbe condita Von der Gründung der Stadt an
  per. periochae Inhaltsangaben
Liv. Andr. Livius Andronicus  
  carm. carmina  
  com. comoediae palliatae  
  trag. tragoediae  
Lk Lukasevangelium  
Long. Longinos  
  prol. prolegomena  
  rhet. ars rhetorica Redekunst
  sublim. de sublimitate
Περὶ ὕψους(Perì hýpsous)
Über das Erhabene
Lucan. Marcus Annaeus Lucanus  
    bellum civile (Pharsalia) Der Bürgerkrieg
Lucil. Lucilius  
    saturae Satiren
Lucr. (Lucret.) Lukrez  
    de rerum natura  
Lukian. (Lucian.) Lukian von Samosata  
  abd. Abdicatus
Ἀποκηρυττόμενος
Der verstoßene Sohn
  Alex. Alexanderos
Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδόμαντις(Aléxandros ḕ Pseudómantis)
Alexander oder Der falsche Prophet
  am. Amores
Ἔρωτες
Über die Liebe
  Anach. Anacharsis
Ἀνάχαρσις ἢ Περὶ Γυμνασίων(Anácharsis ḕ Perì gymnasíōn)
Anacharsis oder Über die gymnastischen Übungen
  apol. apologia
Ἀπολογία
Schutzschrift für die gedungenen Gelehrten
  asin.
(Loukios)
Asinus
Λούκιος ἢ Ὄνος(Loúkios ḕ Ónos)
Lucius oder Der magische Esel
  astr. se astrologia
Περὶ τῆς Ἀστρολογίας
Von der Astrologie
  Bacch. Bacchus
Διόνυσος
Bacchus
  bis acc.
(dis kateg.)
bis accusatus
Δὶς κατηγορούμενος(Dìs katēgoroúmenos)
Der doppelt Angeklagte
  cal. calumniae non temere credendum
Περὶ τοῦ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν Διαβολῇ
Gegen die Verleumdung
  cat. cataplus
Κατάπλους ἢ Τύραννος
Die Überfahrt oder Der Tyrann
  Charid. Charidemus
Χαρίδημος ἢ Περὶ Κάλλους
Charidemus oder Über die Schönheit
  cont. Charon sive Contemplantes
Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες
Charon oder Die Weltbeschauer
  cyn. Cynicus
Κυνικός
Der Kyniker
  Dem. enc. Demosthenis encomium
Δημοσθένους Ἐγκώμιον
Lob des Demosthenes
  Demon. Demonax
Δημώνακτος Βίος
Leben des Demonax
  deor. conc.
(theon ekkl.)
deorum consilium
Θεῶν Ἐκκλησία(Theôn ekklēsía)
Die Götterversammlung
  dial. deor.
(theon dial.)
dialogi deorum
Θεῶν Διάλογοι(Theôn diálogoi)
Göttergespräche
  dial. mar.
(enal. dial.)
dialogi marini
Ἐνάλιοι Διάλογοι(Enálioi diálogoi)
Meergöttergespräche
  dial. meretr.
(het. dial.)
dialogi meretetrici
Ἑταιρικοὶ Διάλογοι(Hētairikoì diálogoi)
Hetärengespräche
  dial. mort.
(nekr. dial.)
dialogi mortuorum
Νεκρικοὶ Διάλογοι(Nekrikoì diálogoi)
Totengespräche
  dips. Dipsades
Περὶ τῶν Διψάδων
Die Dipsaden
  dom. de domo
Περὶ τοῦ Οἴκου
Lobrede auf einen schönen Saal
  electr. electrum
Περὶ τοῦ Ἡλέκτρου ἢ Κύκνων
Der Bernstein oder Die Schwäne des Eridanos
  epist. Sat. epistulae saturnales Saturnalische Briefe
  eun. eunuchus
Εὐνοῦχος
Der Eunuch oder Der Philosoph ohne Geschlecht
  fug. fugitivi
Δραπέται
Die entlaufenen Sklaven
  gall. gallus
Ὄνειρος ἢ Ἀλεκτρυών
Der Hahn oder Der Traum des Mikyllos
  halc. halcyon
Ἀλκυὼν ἢ Περὶ Μεταμορφώσεων
Der Eisvogel oder Die Verwandlung
  Harm. harmonides
Ἁρμονίδης
Harmonides
  Herc. Hercules
Ἡρακλῆς
Der gallische Herkules
  Herm. Hermotimos
Ἑρμότιμος ἢ Περὶ Αἱρέσεων(Hērmótimos ḕ Perì hairéseōn)
Hermotimus oder Von den philosophischen Sekten
  Herod. Herodotus
Ἡρόδοτος ἢ Ἀετίων
Herodot oder Aetion
  Hes. Hesiodus
Διάλογος πρὸς Ἡσίοδον
Ein kleiner Wortwechsel mit Hesiod
  Hipp. Hippias
Ἱππίας ἢ Βαλανεῖον
Hippias oder Das Bad
  hist. conscr.
(hist. syngr.)
quomodo historia concribenda sit
Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν(Pôs deî historían syngráphein)
 
  Icar. Icaromenippus
Ἰκαρομένιππος ἢ Ὑπερνέφελος(Ikaroménippos ḕ Hypernéphelos)
Ikaromenippus oder Die Luftreise
  im. imagines
Εἰκόνες
Die Bilder
  ind. adversus indoctum
Πρὸς τὸν ἀπαίδευτον καὶ πολλὰ βιβλία ὠνούμενον
Der ungelehrte Büchernarr
  iud. voc. iudicium vocalium
Δίκη Συμφώνων
Das Gericht der Vokale
  Iupp. conf. Iuppiter confutatus
Ζεὺς ἐλεγχόμενος
Der überwiesene Jupiter
  Iupp. trag. Iuppiter tragoedus
Ζεὺς Τραγῳδός
Der tragische Jupiter
  laps. pro lapsu inter salutandum
Ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ Προσαγορεύσει Πταίσματος
Schutzrede für einen im Grüßen begangenen Fehler
  Lex. Lexiphanes
Λεξιφάνης
Lexiphanes
  luct. de luctu
Περὶ Πένθους
Von der Trauer um die Verstorbenen
  macr. macrobii
Μακρόβιοι
Die Altgewordenen
  merc. cond. de mercede conductis
Περὶ τῶν ἐν Μισθῷ συνόντων
Die gedungenen Gelehrten
  musc. enc.
(myas enk.)
muscae encomium
Μυίας Ἐγκώμιον(Myías enkṓmion)
Lobrede auf die Fliege
  nav. navigium
Πλοἶον ἢ Εὐχαί
Das Schiff oder Die Wünsche
  nek. nekyomantia
Μένιππος ἢ Νεκυομαντεία
Die Höllenfahrt des Menippus oder Das Totenorakel
  Nero Nero
Νέρων
Nero oder Das Projekt, den Isthmus von Korinth zu durchstechen
  Nigr. Nigrinus
Νιγρίνου Φιλοσοφία
Nigrinus
  Ocyp. Ocypus
Ὠκύπους
Ocypus
  par. de parasito
Περὶ τοῦ Παρασίτου ὅτι Τέχνη ἡ Παρασιτική
Der Parasit oder Beweis, dass Schmarotzen eine Kunst sei
  patr. enc. patriae encomium
Πατρίδος Ἐγκώμιον
Lob der Vaterstadt
  Peregr. de morte Peregrini
Περὶ τῆς Περεγρίνου Τελευτῆς(Perì tês Peregrínou teleutês)
Der Tod des Peregrinus
  Phal. 1,2 Phalaris I,II
Φάλαρις A,B
Phalaris 1,2
  philopatr. Philopatris
Φιλόπατρις ἢ Διδασκόμενος
Philopatris
  Philops. Philopseudes
Φιλοψευδής ἢ Ἀπιστῶν(Philopseudḗs ē Apístōn)
Der Lügenfreund oder Der Ungläubige
  pisc. piscator
Ἀναβιοῦντες ἢ Ἁλιεύς
Der Fischer oder Die wieder auferstandenen Philosophen
  pr. im. pro imaginibus
Ὑπὲρ τῶν Εἰκόνων
Verteidigung der Bilder
  pro merc. cond. pro mercede conductis
Ἀπολογία
Schutzschrift für die gedungenen Gelehrten
  Prom. Prometheus
Προμηθεύς
Prometheus
  Prom. es Prometheus es in verbis
Πρὸς τὸν εἰπόντα Προμηθεὺς εἶ ἐν λόγοις
An jemand, der ihn einen Prometheus im Schriftstellern genannt hat.
  pseudol. pseudologista
Ψευδολογιστής
Apophras gegen einen gewissen Timarchos
  rh. pr. rhetorum praeceptor
Ῥητόρων Διδάσκαλος
Die Rednerschule
  sacr. de sacrificiis
Περὶ Θυσιῶν
Von den Opfern
  salt. de saltatione
Περὶ Ὀρχήσεως
Von der Tanzkunst
  Sat. saturnalia
Τὰ πρὸς Κρόνον
Saturnalische Verhandlungen
  Scyth. Scytha
Σκύθης ἢ Πρόξενος
Der Skythe oder Anacharsis und Toxaris
  sol. soloecista
Ψευδοσοφιστής ἢ Σολοικιστής
Über grammatische Fehler
  somn. somnium sive vita Luciani
Περὶ τοῦ Ἐνυπνίου ἤτοι Βίος Λουκιανοῦ(Perì toû enhypníou ḗtoi Bíos Loukianoû)
Lukians Traum
  symp. symposium
Συμπόσιον ἢ Λαπίθαι(Sympósion ḕ Lapíthai)
Das Gastmahl oder Die neuen Lapithen
  Syr. Dea de Syria Dea
Περὶ τῆς Συρίης Θεοῦ(Perì tês Syríēs theoû)
Von der syrischen Göttin
  Tim. Timon
Τίμων
Timon
  Tox. Toxaris
Τόξαρις ἢ Φιλία
Toxaris oder Die Freunde
  trag. tragoedopodagra
Ποδάγρα
Das tragische Podagra
  tyr. tyrannicida
Τυραννοκτόνος
Der Tyrannenmörder
  ver. hist.
(aleth. dieg.)
verae historiae
Ἀληθῶν Διηγημάτων(Alēthê diēgḗmata)
Die wahre Geschichte
  vit. auct. vitarum auctio
Βίων Πρᾶσις(Bíōn prâsis)
Der Verkauf der philosophischen Sekten
  Zeux. Zeuxis
Ζεύξις ἢ Ἀντίοχος
Zeuxis oder Antiochus
Lv 3. Buch Mose (Leviticus)  
Lyd. Johannes Lydos  
  mag. de magistratibus
περὶ ἀρχῶν τῆς ῾Ρωμαίων πολιτείας
Über die Ämter des römischen Staates
  mens. de mensibus
περὶ μηνῶν
Über die Monate
  ost. de ostentis  
Lygd. Lygdamus  
    elegiae  
Lykoph. (Lyk.) Lykophron aus Chalkis  
  Alex. Alexandra  
  trag. tragoediae  
Lykurg. Lykurgos von Athen  
Lys. Lysias  
  or.
(log.)
orationes
Λόγοι(Logoi)
Reden
LXX Septuaginta  
Legende zu den Farben der Autoreneinträge
Autor Autorenabkürzung
SW Sammelwerk Sammlung oder Sammelwerk (sowohl moderne als auch antike)
AN Anonym Schrift eines einzelnen, unbekannten Autors
BS Biblische Schrift Schrift des AT oder NT (auch Apokryphen)
RS Rabbinische Schrift Mischna, Talmud und sonstige hebräische, nichtbiblische Schrift
X Sonstiges Abkürzung von Lexikon, Schriftreihe etc.; allgemeine Abkürzung
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Abkürzungen antiker Autoren und Werktitel/L aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.